Közérdekű adatok

Módosítás dátuma Archívum

1. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1 Kapcsolat szervezet vezetők

a, Elérhetőségi adatok

1. Hivatalos név (teljes név)
Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház

2. Székhely
8380 Hévíz, Dr. Schulhof Vilmos sétány 1.

3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van)
Hévíz, Pf. 115.

4. Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)
00 36 83 501 700
Módosítás dátuma: 2018. 02. 12.
5. Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)
00 36 83 540 144

6. Központi elektronikus levélcím
info@spaheviz.hu

7. A honlap URL-je
http://www.spaheviz.hu

8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme)
Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház Titkársága
8380 Hévíz, Dr. Schulhof Vilmos sétány 1.
Pf. 115.
Tel.: 00 36 83 501 701, Fax.: 83 540 144

9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve
Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház Titkársága

10. Az ügyfélfogadás rendje
Titkárság: Hétfőtől péntekig 8:00-16:00 óráig
Szakrendelési időpontok és helyek: http://www.spaheviz.hu/hu/saint_andrew/consultation/


b, A szervezeti struktúra

1. A szervezet felépítése
szervezeti ábra, SZMSZ

c, A szerv vezetői, szervezi egységek vezetőinek neve, beosztása és elérhetősége

1. A szerv vezetőjének, vezetőinek elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)
http://www.spaheviz.hu/hu/employees/

2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)
http://www.spaheviz.hu/hu/employees/

1.2 Felügyelt, költségvetési szervek

a, A szerv irényítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendelségében működő más közfeladatot szervek neve

Az intézmény adattal nem rendelkezik

b, A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je

Az intézménynél közérdekű adat nem áll rendelkezésre

c, A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége

Az intézménynél közérdekű adat nem áll rendelkezésre

1.3 Gazdálkodó szervezetek

1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik

Az intézménynél közérdekű adat nem áll rendelkezésre

2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása

Az intézménynél közérdekű adat nem áll rendelkezésre

3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve

Az intézménynél közérdekű adat nem áll rendelkezésre

4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

Az intézménynél közérdekű adat nem áll rendelkezésre

1.4 Közalapítványok

1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja

Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórháznak közalapítványa nincs

2. A fentiek szerinti közalapítványok székhelye

Az intézménynél közérdekű adat nem áll rendelkezésre

3. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása

Az intézménynél közérdekű adat nem áll rendelkezésre

1.5 Lapok

1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve

Az intézménynél közérdekű adat nem áll rendelkezésre

2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím)

Az intézménynél közérdekű adat nem áll rendelkezésre

3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve

Az intézménynél közérdekű adat nem áll rendelkezésre

1.6 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe

Emberi Erőforrások Minisztériuma, Székhely
1054 Budapest, Akadémia u. 3.

Központi telefonszám
+36-1-795-1200

Email
ugyfelszolgalat@emmi.gov.hu

Honlap
http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma

Állami Egészségügyi Ellátó Központ Levelezési cím
1125 Budapest, Diós árok 3. , Pf:32

Tel
(+36 1) 356-1522

Email
aeek@aeek.hu

Honlap
http://https://www.aeek.hu/

1.7 Költségvetési szervek

1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye

Az intézménynél közérdekű adat nem áll rendelkezésre

2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége

Az intézménynél közérdekű adat nem áll rendelkezésre

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

a, A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

alapvető jogszabályok lista
alapvető jogszabályok lista

SZMSZ
SZMSZ

Adatvédelmi szabályzat
Adatvédelmi szabályzat

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven

Az intézménynél közérdekű adat nem áll rendelkezésre

3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása

Az intézménynél közérdekű adat nem áll rendelkezésre

2.2 A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése

ANTSZ
http://https://www.antsz.hu/

OEP
http://www.oep.hu/

2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe

Az intézménynél közérdekű adat nem áll rendelkezésre

3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása

Az intézménynél közérdekű adat nem áll rendelkezésre

4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege

Az intézménynél közérdekű adat nem áll rendelkezésre

5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

Az intézménynél közérdekű adat nem áll rendelkezésre

6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő

Az intézménynél közérdekű adat nem áll rendelkezésre

7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő

Az intézménynél közérdekű adat nem áll rendelkezésre

8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája

Az intézménynél közérdekű adat nem áll rendelkezésre

9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás

Az intézménynél közérdekű adat nem áll rendelkezésre

10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

Az intézménynél közérdekű adat nem áll rendelkezésre

2.3 Közszolgáltatások

1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése

Egészségügyi szolgáltatás

2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása

Ellátási területére kiterjedően a járó- és fekvőbetegek diagnosztikus és terápiás szakorvosi ellátása, rehabilitációja

3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás

Házirend
Osztályos házirend

4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke

Szolgáltatások térítési díjai
http://spaheviz.hu/hu/saint_andrew/services/

2.4 A szerv nyilvántartásai

1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások

a, Betegnyilvántartó rendszer
MedWorkS
Jogalap, cél: Az egészségügyi és hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény
Időtartam:
Zárójelentések: 50 év
Teljes betegdokumentáció: 30 év
Érintettek köre: egészségügyi ellátásban részesülő személyekMódosítás dátuma: 2018. 02. 12.
b, Pénzügyi-számviteli rendszer
CT-EcoSTATT
Jogalap, cél: Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet


c, Elektronikus Iratkezelő Rendszer
Kontroller
Jogalap, cél: a közfeladatot ellátó szervek iratkezeléseének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29) Korm. rendelet


2. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái

Az intézménynél közérdekű adat nem áll rendelkezésre

3. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja

Az intézménynél közérdekű adat nem áll rendelkezésre

4. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei

Az intézménynél közérdekű adat nem áll rendelkezésre

2.5 Nyilvános kiadványok

1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei

Az intézménynél közérdekű adat nem áll rendelkezésre

2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása

Az intézménynél közérdekű adat nem áll rendelkezésre

3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja

Az intézménynél közérdekű adat nem áll rendelkezésre

4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye

Az intézménynél közérdekű adat nem áll rendelkezésre

2.6 Döntéshozatal, ülések

1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje

Az intézménynél közérdekű adat nem áll rendelkezésre

2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím)

Az intézménynél közérdekű adat nem áll rendelkezésre

3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai

Az intézménynél közérdekű adat nem áll rendelkezésre

4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám)

Az intézménynél közérdekű adat nem áll rendelkezésre

5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói

Az intézménynél közérdekű adat nem áll rendelkezésre

6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága

Az intézménynél közérdekű adat nem áll rendelkezésre

7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje

Az intézménynél közérdekű adat nem áll rendelkezésre

8. A testületi szerv üléseinek napirendje

Az intézménynél közérdekű adat nem áll rendelkezésre

9. A testületi szerv döntéseinek felsorolása

Az intézménynél közérdekű adat nem áll rendelkezésre

2.7 A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása

Az intézménynél közérdekű adat nem áll rendelkezésre

2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel)

Az intézménynél közérdekű adat nem áll rendelkezésre

3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza

Az intézménynél közérdekű adat nem áll rendelkezésre

4.A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok

Az intézménynél közérdekű adat nem áll rendelkezésre

5. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota

Az intézménynél közérdekű adat nem áll rendelkezésre

6. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

Az intézménynél közérdekű adat nem áll rendelkezésre

7. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól

Az intézménynél közérdekű adat nem áll rendelkezésre

2.8 Pályázatok

1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk
http://www.spaheviz.hu/hu/jobs

2.9 Hirdetmények

1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

Aktualitása szerint
http://www.spaheviz.hu/hu/

2.10 Közérdekű adatok igénylése

1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

Tájékoztató_közérdekű adatok igénylésének és teljesítésének szabályairól
Tájékoztató_közérdekű adatok igénylésének és teljesítésének szabályairól

2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve

Tájékoztató_közérdekű adatok igénylésének és teljesítésének szabályairól
Tájékoztató_közérdekű adatok igénylésének és teljesítésének szabályairól

3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Tájékoztató_közérdekű adatok igénylésének és teljesítésének szabályairól
Tájékoztató_közérdekű adatok igénylésének és teljesítésének szabályairól

4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Tájékoztató_közérdekű adatok igénylésének és teljesítésének szabályairól
Tájékoztató_közérdekű adatok igénylésének és teljesítésének szabályairól

5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Közérdekű adatok statisztikája
Közérdekű adatok statisztikája

6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

Az intézménynél közérdekű adat nem áll rendelkezésre

7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

Az intézménynél közérdekű adat nem áll rendelkezésre

2.11 Közzétételi listák

1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista

Az intézménynél közérdekű adat nem áll rendelkezésre

2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista

Alapító Okirat
Alapító Okirat

Fekvőbeteg osztályok
http://spaheviz.hu/hu/kozadat/fekvobeteg

Járóbeteg ellátás
http://spaheviz.hu/hu/saint_andrew/consultation/

3. Gazdálkodási adatok

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések

3.1.a Vizsgálatok, ellenőrzések listája

1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása
Az intézménynél közérdekű adat nem áll rendelkezésre

2. Az Állami Számvevőszék ellenőrzései
ÁSZ jelentés 2017. év

3. Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
Az intézménynél közérdekű adat nem áll rendelkezésre

4. A működés eredményessége, teljesítmény
A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk

Szakellátási struktúra
Hatályos ANTSZ engedély

Aktív fekvőbeteg szakellátás teljesítménye
2015. évi
2016. évi


Fekvőbeteg ellátási terület
Reumatológia I.
Mozgásszervi rehabilitáció II.
Mozgásszervi rehabilitáció III.Járóbeteg szakellátás teljesítménye
2015. évi
2016. évi


Krónikus fekvőbeteg szakellátás teljesítménye
2015. évi
2016. évi


Kapacitás -Mozgásszervi rehabilitáció
Szakellátás teljesítménye, Szerződésmódosítás OEP

5. Működési statisztika
2015 évi éves beruházási statisztika
2016 évi éves beruházási statisztika


3.2. Költségvetések, beszámolók

3.2.a Éves költségvetések

1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései
2015. - Elemi költségvetés
2016. - Elemi költségvetés
2017. - Elemi költségvetés3.2.b Számviteli beszámolók

1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói
2015. - Éves költségvetési beszámoló
2016. -Éves költségvetési beszámoló


3.2.c A költségvetés végrehajtása

1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról - a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal - készített beszámolói
Az intézménynél közérdekű adat nem áll rendelkezésre

3.3 Költségvetések, beszámolók

3.3.a Foglalkoztatottak

1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok
Havi munkaügyi jelentések 2016. évi
Havi munkaügyi jelentések 2017. évi


2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege
Havi munkaügyi jelentések 2016. évi
Havi munkaügyi jelentések 2017. évi


3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve
Havi munkaügyi jelentések 2016. évi
Havi munkaügyi jelentések 2017. évi


3.3.b Támogatások

1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve
Az intézménynél közérdekű adat nem áll rendelkezésre

2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja
Az intézménynél közérdekű adat nem áll rendelkezésre

3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege
Az intézménynél közérdekű adat nem áll rendelkezésre

4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye
Az intézménynél közérdekű adat nem áll rendelkezésre

3.3. c Szerződések

1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó nagy összegű szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érde
2015. évi Netto 5 millió Ft érték feletti szerződések kimutatása
2016. évi Netto 5 millió Ft érték feletti szerződések kimutatása
2017. évi Netto 5 millió Ft érték feletti szerződések kimutatása
Módosítás dátuma: 2018. 02. 07.


3.3.d Koncessziók

1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)
Az intézménynél közérdekű adat nem áll rendelkezésre

3.3.e Egyéb kifizetések

Az intézménynél közérdekű adat nem áll rendelkezésre

3.3. f Európai Unió által támogatott fejlesztések

1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések
Uniós projektek 2015 év
TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0032
Projekt leírása: http://tiop-226.spaheviz.hu/projekt-bemutatasa/
Támogatási szerződés


KEOP-4.10.0/K/14-2014-0042
Projekt leírása
Támogatói Okirat


Uniós projektek 2016 év
KEHOP-4.1.0-15-2016-00050
Projekt leírása
Támogatási szerződés


3.3.g Közbeszerzés

1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről
2015. évi közbeszerzési terv
2015. évi statisztikai összegzés


2015. évi összegzések az ajánlatok elbírálásáról
Élelmiszerbeszerzés
Gyógyiszap előállító üzem fejlesztése II. ütem
Hotel Spa Hévíz épületgépészeti korszerűsítési munkái2016. évi közbeszerzési terv
2016. évi közbeszerzési terv

2016. évi statisztikai összegzés
2016. évi statisztikai összegzés

2016. évi összegzések az ajánlatok elbírálásáról
Szolgálati lakások felújítása

2017. évi közbeszerzési terv
2017. évi közbeszerzési terv

2017. évi közbeszerzési terv módosított
2017. évi közbeszerzési terv módosított

Integrált mozgáslabor beszrezése
Integrált mozgáslabor beszrezése

2018. évi Árubeszerzések
2018. évi Árubeszerzések

Közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződések
2015 évi szerződések
2016. évi szerződések
2017. évi szerződések 1., 2017. évi szerződések 2.Webshark
Copyright 2007 Spa Hévíz Oldaltérkép| |Adatvédelmi elveink|Impresszum|Közérdekű adatok
Sajtó sarok Elismerések Alapítványok Partnerek Állásajánlatok