Közérdekű adatok

Módosítás dátuma Archívum

1. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1 Kapcsolat szervezet vezetők

a, Elérhetőségi adatok

1. Hivatalos név (teljes név)
Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház
Módosítás dátuma: 2017. 08. 08.
2. Székhely
8380 Hévíz, Dr. Schulhof Vilmos sétány 1.
Módosítás dátuma: 2017. 08. 08.
3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van)
Hévíz, Pf. 115.
Módosítás dátuma: 2017. 08. 08.
4. Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)
00 36 83 501 700
Módosítás dátuma: 2017. 08. 08.
5. Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)
00 36 83 540 144
Módosítás dátuma: 2017. 08. 08.
6. Központi elektronikus levélcím
info@spaheviz.hu

7. A honlap URL-je
http://www.spaheviz.hu
Módosítás dátuma: 2017. 08. 08.
8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme)
Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház Titkársága
8380 Hévíz, Dr. Schulhof Vilmos sétány 1.
Pf. 115.
Tel.: 00 36 83 501 701, Fax.: 83 540 144
Módosítás dátuma: 2017. 08. 08.
9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve
Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház Titkársága
Módosítás dátuma: 2017. 08. 08.
10. Az ügyfélfogadás rendje
Titkárság: Hétfőtől péntekig 8:00-16:00 óráig
Szakrendelési időpontok és helyek: http://www.spaheviz.hu/hu/saint_andrew/consultation/
Módosítás dátuma: 2018. 01. 19.
Módosítás dátuma: 2018. 01. 19.

b, A szervezeti struktúra

1. A szervezet felépítése
szervezeti ábra, SZMSZ
Módosítás dátuma: 2017. 08. 08.

c, A szerv vezetői, szervezi egységek vezetőinek neve, beosztása és elérhetősége

1. A szerv vezetőjének, vezetőinek elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)
http://www.spaheviz.hu/hu/employees/
Módosítás dátuma: 2017. 08. 08.
2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)
http://www.spaheviz.hu/hu/employees/
Módosítás dátuma: 2017. 08. 08.

1.2 Felügyelt, költségvetési szervek

A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségben működő más közfeladatot ellátó szerv

1,A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot szervek neve
Az intézmény adattal nem rendelkezik.
Módosítás dátuma: 2017. 08. 08.
2, A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je
Az intézmény adattal nem rendelkezik
Módosítás dátuma: 2017. 08. 08.
3, A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége
Az intézmény adattal nem rendelkezik
Módosítás dátuma: 2017. 08. 08.

1.3 Gazdálkodó szervezetek

A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik
Az intézmény adattal nem rendelkezik.

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08.
2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása
Az intézmény adattal nem rendelkezik

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08.
3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve
Az intézmény adattal nem rendelkezik

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08.
4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke
Az intézmény adattal nem rendelkezik

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08.

1.4 Közalapítványok

A szerv által alapított közalapítványok

1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja
Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórháznak közalapítványa nincs

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08.
2. A fentiek szerinti közalapítványok székhelye
Az intézmény adattal nem rendelkezik

Módosítás dátuma: 2018. 08. 08.
3. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása
Az intézmény adattal nem rendelkezik

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08.

1.5 Lapok

Lapok

1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve
Az intézmény adattal nem rendelkezik

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08.
2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím)
Az intézmény adattal nem rendelkezik

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08.
3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve
Az intézmény adattal nem rendelkezik

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08.

1.6 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 3.
Központi telefonszám: +36/1/795/1200
Email: ugyfelszolgalat@emmi.gov.hu
Honlap: : http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma
Módosítás dátuma: 2017. 08. 08.
2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefon, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje
Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Levelezési cím: 1125 Budapest, Diós árok 3., Pf:32
Tel.: (+36 1) 356-1522
Email: aeek@aeek.hu
Honlap:: http://https://www.aeek.hu/

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08.1.7 Költségvetési szervek

Költségvetési szervek

1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye
Az intézmény adattal nem rendelkezik

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08.
2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége
Az intézmény adattal nem rendelkezik

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08.

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

a, A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege
Alapvető jogszabályok listája
SZMSZ
Adatvédelmi Szabályzat
Módosítás dátuma: 2017. 08. 08.
Módosítás dátuma: 2017. 08. 08.

2019. 01. 16.
2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven
Nem releváns

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08.
3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása
Nem releváns

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08.

b. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése
ANTSZ: http://https://www.antsz.hu/
OEP: http://www.oep.hu/
Módosítás dátuma: 2017. 08. 08.
Módosítás dátuma: 2017. 08. 08.
2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe
Nem releváns

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08.
3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása
Nem releváns

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08.
4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege
Nem releváns

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08.
5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás
Nem releváns

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08.
6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő
Nem releváns

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08.
7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő
Nem releváns

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08.
8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája
Nem releváns

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08.
9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás
Nem releváns

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08.
10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről
Nem releváns

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08.

c, Közszolgáltatások

1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése
Egészségügyi szolgáltatás

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08.
2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása
Ellátási területére kiterjedően a járó- és fekvőbetegek diagnosztikus és terápiás szakorvosi ellátása, rehabilitációja

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08.
3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás
Osztályos házirend
Módosítás dátuma: 2018. 09. 08.
4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke
Szolgáltatások térítési díjai: : http://spaheviz.hu/hu/saint_andrew/services/
Módosítás dátuma: 2017. 08. 08.

d, A szerv nyilvántartásai

1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások
Közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok
Módosítás dátuma: 2018. 01. 19.
2. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái
Az intézmény adattal nem rendelkezik

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08.
3. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja
Az intézmény adattal nem rendelkezik

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08.
4. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei
Az intézmény adattal nem rendelkezik

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08.

e, Nyilvános kiadványok

1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei
Az intézmény adattal nem rendelkezik
Módosítás dátuma: 2017. 08. 08.
2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása
Az intézmény adattal nem rendelkezik

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08.
3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja
Az intézmény adattal nem rendelkezik

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08.
4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye
Az intézmény adattal nem rendelkezik

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08.

f, Döntéshozatal, ülések

1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje
Nem releváns

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08.
2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím)
Nem releváns

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08.
3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai
Nem releváns

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08.
4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám)
Nem releváns

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08.
5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói
Nem releváns

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08.
7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje
Nem releváns

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08.
8. A testületi szerv üléseinek napirendje
Nem releváns

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08.
9. A testületi szerv döntéseinek felsorolása
Nem releváns

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08.

g, A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása
Nem releváns

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08.
2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel)
Nem releváns

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08.
3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza
Nem releváns

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08.
4.A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok
Nem releváns

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08.
5. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota
Nem releváns

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08.
6. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától
Nem releváns

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08.
7. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól
Nem releváns

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08.

h, Pályázatok

1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk
http://www.spaheviz.hu/hu/jobs
Módosítás dátuma: 2017. 08. 08.

i, Hirdetmények

1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények
http://www.spaheviz.hu/hu/
Módosítás dátuma: 2018. 01. 19.

j, Közérdekű adatok igénylése

1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje
Tájékoztató
Módosítás dátuma: 2017. 08. 08.
2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve
Tájékoztató
Módosítás dátuma: 2017. 08. 08.
3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)
Tájékoztató
Módosítás dátuma: 2017. 08. 08.
4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve
Tájékoztató
Módosítás dátuma: 2017. 08. 08.
5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai
Közérdekű megkeresések statisztikája
Módosítás dátuma: 2017. 08. 08.
6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek
Tájékoztató
Módosítás dátuma: 2017. 08. 08.
7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél
Az intézmény adattal nem rendelkezik

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08.

k, Közzétételi listák

1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista
Az intézmény adattal nem rendelkezik

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08.
2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista
Alapító Okirat
http://www.spaheviz.hu/hu/kozerdeku-adatok
Módosítás dátuma: 2017. 08. 08.

3. Gazdálkodási adatok

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések

a, Vizsgálatok, ellenőrzések listája

1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása
Az intézmény adattal nem rendelkezik


Módosítás dátuma: 2017. 08. 08.

b, Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai
ÁSZ jelentés 2017.
Módosítás dátuma: 2018. 01. 19.

c, Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai
Az intézmény adattal nem rendelkezik


Módosítás dátuma: 2017. 08. 08.

d, A működés eredményessége, teljesítmény

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk
Hatályos ANTSZ engedély
Aktív fekvőbeteg szakellátás teljesítménye
2015. évi
2016. évi
2017. évi
Fekvőbeteg ellátás
Reumatológia I.
Mozgásszervi rehabilitáció II.
Mozgásszervi rehabilitáció III.
Járóbeteg szakellátás teljesítménye
2015. évi
2016. évi
2017. évi
Krónikus fekvőbeteg szakellátás teljesítménye
2015. évi
2016. évi
2017. évi
Kapacitás- Mozgásszervi rehabilitáció
Szerződésmódosítás OEP
2018. évi
ÁNTSZ működési engedély módosítás
Aktív fekvőbeteg szakellátás teljesítményeinek alakulása 2018.évben
Járóbeteg szakellátás teljesítményeinek alakulása 2018.évben
Krónikus fekvőbeteg osztály teljesítményeinek alakulása 2018. évben

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08.


Módosítás dátuma: 2018. 07. 12.
Módosítás dátuma: 2019. 01. 22.


e, Működési statisztika

1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk
2017. évi beruházási statisztika

2018. 04. 13. 2018. 04. 13.

3.2. Költségvetések, beszámolók

a, Éves költségvetések

1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései
2015. - Elemi költségvetés
2016. - Elemi költségvetés
2017. - Elemi költségvetés
2018. - Elemi költségvetés
2019.- Elemi költségvetés
Módosítás dátuma: 2017. 08. 08.


Módosítás dátuma: 2019. 01. 16.

b, Számviteli beszámolók

1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói
2015. - Éves költségvetési beszámoló
2016. -Éves költségvetési beszámoló
2017. - Éves költségvetési beszámoló
Módosítás dátuma: 2017. 08. 08.

Módosítás dátuma: 2019. 01. 16.

c, A költségvetés végrehajtása

1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról - a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal - készített beszámolói
Az intézmény adattal nem rendelkezik


Módosítás dátuma: 2017. 08. 08.

3.3 Költségvetések, beszámolók

a, Foglalkoztatottak

1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok
Foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatására vonatkozó adatok 2019 I negyedév

2018. 03. 22. 2018. 03. 22. 2018. 04. 12. 2019. 04. 18. 2019. 04. 18. 2019. 04. 18. 2019. 04. 18.
2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege
Foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatására vonatkozó adatok 2019 I negyedév

2018. 03. 22. 2018. 03. 22. 2018. 04. 12. 2019. 04. 18. 2019. 04. 18. 2019. 04. 18. 2019. 04. 18.
3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve
Foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatására vonatkozó adatok 2019 I negyedév

2018. 03. 22. 2018. 03. 22. 2018. 04. 12. 2019. 04. 18. 2019. 04. 18. 2019. 04. 18. 2019. 04. 18.

b, Támogatások

1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve
Az intézmény adattal nem rendelkezik


Módosítás dátuma: 2017. 08. 08.
2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja
Az intézmény adattal nem rendelkezik


Módosítás dátuma: 2017. 08. 08.
3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege
Az intézmény adattal nem rendelkezik


Módosítás dátuma: 2017. 08. 08.
4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye
Az intézmény adattal nem rendelkezik


Módosítás dátuma: 2017. 08. 08.

c, Szerződések

1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó nagy összegű szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai,
2015. évi Netto 5 millió Ft érték feletti szerződések kimutatása
2016. évi Netto 5 millió Ft érték feletti szerződések kimutatása
2017. évi Netto 5 millió Ft érték feletti szerződések kimutatása
2018. évi Netto 5 millió Ft érték feletti szerződések kimutatása
2019. évi netto 5 millió Ft érték feletti szerződések kimutatása
Módosítás dátuma: 2018. 02. 07.


Módosítás dátuma: 2019. 01. 16.
Módosítás dátuma: 2019. 04. 23.
a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével.

d, Koncessziók

1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)
Az intézmény adattal nem rendelkezik


Módosítás dátuma: 2017. 08. 08.

e, Egyéb kifizetések

1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátotjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevéklenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott közfeladattal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei
Az intézmény adattal nem rendelkezik

Módosítás dátuma: 2017. 08. 08.

f, Európai Unió által támogatott fejlesztések

1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések
Uniós projektek 2015. év
TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0032
Projekt leírása: : http://tiop-226.spaheviz.hu/projekt-bemutatasa/
Támogatási szerződés
KEOP-4.10.0/K/14-2014-0042
Projekt leírása
Támogatói Okirat
Uniós projektek 2016. évi
KEHOP-4.1.0-15-2016-00050
Projekt leírása
Támogatási szerződés
Uniós projektek 2017. évi
EFOP-2.2.18-17-2017-00054
Projekt leírása: http://palyazat-hevizikorhaz.hu/EFOP-2-2-18.html
Támogatási szerződés
Módosítás dátuma: 2017. 08. 08.
Módosítás dátuma: 2018. 03. 22.

g, Közbeszerzés

1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről
2016. évi
Közbeszerzési terv 2016.
Összegzések
Szerződések 2016. évi
2017. évi
Közbeszerzési terv 2017.
Módosított közbeszerzési terv 2017.
Árubeszerzések
Szerződések 2017. év
Szerződések 2017. év
Össszegzések
2018. év
Közbeszerzési terv 2018
Beteg leolvasó (mobil), betegérzékelő karszalag és betegazonosító rendszer szállítása, illesztése- és bevezetése a Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház részére
Korringendum, BAR (0309)
BAR végleges
Adásvételi szerződés különféle fertőtlenítő eszközök és berendezések beszerzésére a Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház részére
Összegzések
Szerződések 2018. évi
2019. évi
Orvostechnikai eszközök beszerzése

Allianz_biztosítási szerződések
Közbeszerzési terv 2019. évi


Módosítás dátuma: 2017. 08. 08.

Módosítás dátuma: 2017. 10. 05.

Módosítás dátuma: 2018. 01. 17.

Módosítás dátuma: 2018. 04. 04.
Módosítás dátuma: 2018. 03. 09.
Módosítás dátuma: 2018. 03. 09.
Módosítás dátuma: 2018. 04. 09.
Módosítás dátuma: 2018. 04. 12.
Módosítás dátuma: 2019. 01. 16.
Módosítás dátuma: 2019. 01. 16.

2018. 07. 25. 2018. 07. 25. 2018. 07. 25. 2018. 07. 25. 2018. 07. 25. 2018. 07. 25. 2018. 07. 25.
Webshark
Copyright 2007 Spa Hévíz Oldaltérkép| |Adatvédelmi elveink|Impresszum|Közérdekű adatok
Sajtó sarok Elismerések Alapítványok Partnerek Állásajánlatok